شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

پیام مدیرعامل به مناسب روز صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی بنیان دانشی است که هنرمندانه نعمت نفت و گاز را جهت زندگی، رفاه و آسایش مردم سازماندهی و ساماندهی می نماید. این دانش نقطه عطفی است در حوزه رفاه عمومی به گونه ای که می توان صنعت پتروشیمی را پیام آور زندگی و رفاه قلمداد نمود.

صنعت پتروشیمی بنیان دانشی است که هنرمندانه نعمت نفت و گاز را جهت زندگی، رفاه و آسایش مردم سازماندهی و ساماندهی می نماید. این دانش نقطه عطفی است در حوزه رفاه عمومی به گونه ای که می توان صنعت پتروشیمی را پیام آور زندگی و رفاه قلمداد نمود.