Header

مدیریت اداری و پشتیبانی

  • ساماندهی و نظارت بر کلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت و راهبری امور اداری، پرسنلی و خدمات رفاهی
  • راهبری و مدیریت کلیه امور خدمات عمومی و پشتیبانی در دفتر مرکزی و سایت پروژه
  • نظارت بر انجام کلیه امور دبیرخانه و بایگانی و زمینه‌سازی ثبت، نگهداری و بازیابی سریع، آسان و مطمئن اسناد و مدارک و مکاتبات
  • مدیریت و نظارت بر تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اداری، رفاهی، پرسنلی