شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

مدیریت سایت

مدیر سایت (Construction Manager) در شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر وظایف زیر را برعهده دارد:

  • مدیریت و کنترل نیروی کار، مصالح، ماشین آلات، بودجه و همچنین راهبری پیمانکاران ساخت در جهت پیاده سازی دقیق تر موارد مهندسی مطابق با دستورالعمل های طرح
  • تنظیم برنامه عملیات اجرایی کارگاه، پيش بيني كارها و آماده كردن جبهه هاي كاري (Work Front)
  • آناليز و توضيح وضعيت اجرائي و پيشرفت يا ضعف در پروژه ها
  • بررسي و مديريت ادعاها در قراردادهاي منعقده با كارفرمايان و پيمانكاران جزء(Claim Management)
  • بکارگیری الزامات استانداردهاي زيست محيطي، ايمني و بهداشت شغلي
  • شناسايي ريسك هاي جديد و انتقال آنها
  • شناسایی عوامل موثر در هزينه ها و درآمدهاي ي پروژه
  • سازماندهي موثر و استفاده بهينه از مجموعه نفرات اجرائي