انواع و کاربردهای متیل آمین ها

متیل آمین­ها در سه نوع منو متیل (MMA)، دی متیل آمین (DMA) و تری متیل آمین (TMA) تولید می­شوند و عمده مشتقات متیل آمین­ها، متیل دی اتانول آمین (MDEA)، دی متیل فرمالید ) DMF)، دی متیل استامید ( DMAC)، نرمال متیل پیرولدین) NMP) و کولین کلراید ) Choline chloride) می­باشند. محصول اصلی این واحد دی متیل آمین است که مشتقات آن نسبت به دو محصول دیگر (منو و تری متیل آمین) کاربردهای بیشتری در صنایع مختلف از جمله غذایی، دارویی و کشاورزی دارد.

Norouz