شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

تولید کننده متیل آمین

flag-emam

حقوقی

واحد حقوقی و قراردادها وظایف زیر را به عهده دارد:

  • تهیه، تنظیم و بررسی قراردادها از منظر حقوقی و رفع ایرادات و نواقص
  • تهیه و تایید کفایت اسناد مناقصه و مزایده پیش از تشکیل کمیسیون معاملات
  • انجام اقدامات مصرح در آیین نامه معاملات و همچنین بررسی روند برگزاری مناقصه و مزایدات از طریق عضویت در کمیسیون معاملات