تولید کننده متیل آمین

emam-flag

احداث واحد متیل آمین (فروردین ۱۴۰۱)