تاریخچه تولید (پیدایش) متیل آمین

متیل آمین­ها و اتیل آمین­ها برای اولین بار در سال ۱۸۴۹ توسط Charles Adolphe Wurts از طریق هیدرولیز آیزو سیانات­های آلکیل (Alkyl Isocyanates)، تری آکیل سیانریت (Trialkyl Cyanurate) و آلکیل اوره (Alkyl Urea)، بصورت آزمایشگاهی ساخته شده­ و سپس در سال ۱۸۸۴ بصورت صنعتی با ترکیب آمونیاک و متانول در بستر کلرید روی (Zinc Chloride) […]