شفاف سازی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیرامون ادعای یک رسانه

به دنبال طرح ادعاهایی از سوی رسانه منتسب به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیه “چهارمین نمايشگاه و همايش تخصصي حمایت از ساخت داخل و دانش بنيان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشی”، هلدينگ خليج فارس بزرگترین گروه پتروشیمی کشور با انتقاد از مطالب ادعا شده، خواستار شفاف سازی این شورا در خصوص «نورنیوز» شد.